OBWIESZCZENIE O PRZETARGU


Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Krakowie przy ul. Garncarska 11, ogłasza przetarg pisemny na najem: Lokalu położonego na parterze budynku przy ul. Garncarskiej 15/17 w Krakowie, składającego się z jednego pomieszczenia o powierzchni 37,50 m2 z przeznaczeniem na punkt handlowy.

 1. Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela osoba upoważniona do kontaktów z Oferentami oraz udzielania wyjaśnień
  Imię i nazwisko Ewa Rabij
 2. Kraków ul. Garncarska 11, Dział Administracyjno-Techniczny parter telefon:12 63 48 224 e-mail: z5rabij@cyfronet.pl
 3. Przedmiot najmu można obejrzeć w miejscu Kraków, ul. Garncarska 11 w terminie do upływu terminu składania ofert w godzinach 8:00-14:00
 4. Wysokość ceny wywoławczej wynosi 3000 zł brutto (słownie : trzy tysiące złotych)
 5. Postępowanie prowadzone będzie na zasadach przetargu pisemnego lub ustnego, określonych w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. 1993 Nr 97, poz. 443) oraz Regulaminu przetargu pisemnego, którego treść jest dostępna na stronie internetowej
 6. Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3000,00 PLN na rachunek Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie.
 7. Oferta pisemna powinna ponadto zawierać: oferowaną cenę, dane o oferencie tj. imię i nazwisko, adres, telefon, wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób prawnych aktualny wyciąg z KRS oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 8. Wadium złożone przez, oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty a oferentowi, którego oferta została wybrana, zostanie zarachowane na poczet ceny.
 9. Termin składania ofert w przetargu pisemnym upływa w dniu 23/07/2018r. o godz. 11:00
 10. Miejsce składania ofert: Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków (Dział Administracyjno-Techniczny -Dziennik Podawczy – parter)
 11. Okres związania z ofertą ostateczną: 30 dni od daty jej złożenia.
 12. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017 , poz.1221 z późn. zm.)


iso lifescience