Wydawanie dokumentacji medycznej

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTOWI LUB OSOBIE UPOWAŻNIONEJ

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie pisemnego Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej

Godziny składania wniosków: w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.00

W przypadku jeżeli pacjent składający Wniosek chce upoważnić inną osobę do odbioru dokumentację winien w obecności pracownika CO-I Kraków napisać stosowne upoważnienie, które będzie dołączone do wniosku. W innym przypadku osoba odbierająca powinna posiadać upoważnienie z podpisem notarialnie poświadczonym.


Wzory wypełnienia wniosków:
- wzór wniosku wypełniony przez pacjenta
- wzór wniosku wypełniony przez osobę upoważnioną

TERMINY REALIZACJI WNIOSKÓW

ODBIÓR DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Odbiór wnioskowanej dokumentacji medycznej jest w Rejestracji w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.00

Każda osoba odbierająca dokumentacje medyczną powinna posiadać ze sobą dokument tożsamości.

W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, należy odebrać upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej, które musi być zaopatrzone w notarialnie poświadczony podpis lub podpis złożony w obecności pracownika CO-I Kraków, o ile takie upoważnienie nie zostało złożone wcześniej. W przypadku braku upoważnienia dokumentacja nie może zostać wydana. Informacja o odmowie udostępnienia dokumentacji medycznej wraz z jego przyczyną jest przekazywana wnioskodawcy na piśmie. Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

ZASADY ODPŁATNOŚCI

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów, wydruków, kopii lub na nośniku elektronicznym podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Cennik udostępniania dokumentacji medycznej zgodnie z Zarządzeniem nr 33/2016 Dyrektora Oddziału Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2016r.

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI ORGANOM I PODMIOTOM UPRAWNIONYM

Dokumentacja medyczna udostępniana następuje na podstawie decyzji Dyrektora Oddziału:


iso lifescience