Wydawanie dokumentacji medycznej

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTOWI, JEGO PRZEDSTAWCIELOWI USTAWOWEMU LUB OSOBIE UPOWAŻNIONEJ PRZEZ PACJENTA

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie pisemnego lub ustnego wniosku złożonego przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej przez pacjenta za okazaniem dokumentu tożsamości.
W przypadku braku upoważnienia w indywidualnej dokumentacji pacjenta osoba składająca wniosek powinna posiadać upoważnienie pacjenta do uzyskiwania dokumentacji medycznej, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej.

Wniosek o udostepnienie dokumentacji medycznej można złożyć:

Gotowe wnioski o udostepnienie dokumentacji medycznej dostępne są

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

FORMA UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dokumentacja medyczna dotycząca danego pacjenta udostępniania jest

W przypadku wniosku telefonicznego, ze względu na konieczność ochrony danych osobowych pacjenta, dokumentacja wysyłana jest jedynie na adres zamieszkania pacjenta. System udostępniania dokumentacji medycznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w trakcie przygotowywania. Przepraszamy!

TERMINY REALIZACJI WNIOSKÓW

Dokumentacja medyczna udostępniana jest bez zbędnej zwłoki, na każdy wniosek pacjenta.

ODBIÓR DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dokumentację medyczną można odebrać osobiście w Rejestracji w każdy dzień roboczy godzinach od 7.30 do 15.00.

Każda osoba odbierająca dokumentacje medyczną powinna posiadać ze sobą dokument tożsamości.

Odbiór osobisty dokumentacji medycznej w siedzibie IO potwierdzony jest podpisem odbierającego oraz datą wydania na złożonym wniosku.

W przypadku braku upoważnienia w indywidualnej dokumentacji pacjenta osoba odbierająca dokumentację medyczną powinna posiadać upoważnienie pacjenta do uzyskiwania dokumentacji medycznej, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej.

W przypadku braku upoważnienia dokumentacja nie może zostać wydana. Informacja o odmowie udostępnienia dokumentacji medycznej wraz z jej przyczyną jest przekazywana wnioskodawcy na piśmie.

Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

ZASADY ODPŁATNOŚCI

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów, wydruków, kopii lub na nośniku elektronicznym podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:

Informacje dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej–Curie, Oddział w Krakowie można uzyskać pod numerem telefonu: 12 63 48 480.


1. W przypadku nie odebrania przesyłki koszt zostanie powiększony o kwotę zwrotu do nadawcy zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.
2. W przypadku nie odebrania zleconej do kopiowania dokumentacji medycznej wnioskodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów sporządzonej kopii na podstawie wystawionej faktury bez podpisu.


iso lifescience