INFORMACJA DLA PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH

W dniu 01.07.2011 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112 poz.654). Wynika z nich, że pacjent przyjęty do szpitala przebywa przez cały okres terapii w klinice. W trakcie hospitalizacji nie udziela się tzw. „przepustek” okolicznościowych, "przepustek" z powodu dni wolnych od pracy i świąt, a wypis na własne żądanie jest równoznaczny z rezygnacją z dalszego leczenia oraz zgodą na wszystkie konsekwencje powstałe z tego tytułu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15.04. 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654).

Art. 29. wyżej wymienionej ustawy stanowi, że wypisanie z oddziału następuje:
  1. gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych
    w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;
  2. na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego;
  3. gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.
  4. 
iso lifescience