Działalność

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie (COOK) prowadzi działalność naukowo-badawczą, diagnostyczno-leczniczą, profilaktyczną oraz dydaktyczną w zakresie rozpoznawania i leczenia nowotworów złośliwych, zajmuje się także epidemiologią onkologiczną. Krakowskie Centrum jest na terenie województwa małopolskiego jedyną placówką mogącą świadczyć w dziedzinie onkologii kompleksowe usługi diagnostyczne i terapeutyczne ( chirurgia, radio-, chemio-, immuno- i hormonoterapia). Badania diagnostyczne wykonywane są w Zakładach: Patologii Nowotworów (badania morfologiczne), Analityki i Biochemii Klinicznej (diagnostyka labolatoryjna) oraz Radiologii i Diagnostyki Obrazowej (badania obrazowe radiologia konwencjonalna, mammografia, ultrasonografia, tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny). Zakład Fizyki Medycznej prowadzi prace w zakresie dozymetrii klinicznej, komputerowego planowania leczenia i kontroli jakości urządzeń radioterapeutycznych. W COOK znajduje się – znacznie rozbudowana w ostatnich latach – Przychodnia Przykliniczna, Zakład Radioterapii (z Pracownią Brachyterapii HDR) oraz Kliniki: Chirurgii Onkologicznej (w tym Oddział Zabiegowy Urologii Onkologicznej), Nowotworów Głowy i Szyi, Nowotworów Piersi i Klatki Piersiowej, Nowotworów Jamy Brzusznej oraz Nowotworów Układowych i Uogólnionych, a także Zakład Radiobiologii Klinicznej i Pracownia Epidemiologii. W COOK działa ponadto Poradnia Genetyczna, obejmująca opieką rodziny tzw. wysokiego ryzyka dziedzicznie uwarunkowanego zachorowania na nowotwory, a także Oddział Chemioterapii Dziennej i Oddział Chirurgii Jednego Dnia, gdzie wykonywane są zabiegi niewymagające hospitalizacji. Powstanie oddziałów dziennych w COOK pozwoliło na znaczne skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na leczenie, a co za tym idzie zwiększenie liczby chorych leczonych w szpitalu. W 2008 roku w krakowskim Oddziale Centrum Onkologii leczono 15 476 chorych, a w Przychodni Przyklinicznej udzielono 102 543 porad.

COOK dysponuje obecnie czterema przyspieszaczami liniowymi (dwa Clinac 600 i dwa Clinac 2300) oraz czterema aparatami do brachyterapii (Selectron LDR/MDR, 2 aparaty Micro Selectron PDR oraz HDR), a także najbardziej nowoczesnymi systemami do planowania leczenia.

COOK zatrudnia 11 profesorów, 5 doktorów habilitowanych oraz 38 pracowników ze stopniem doktora. Od 2003 do 2007 roku pracownicy COOK oddali do druku około 450 prac naukowych. Działalność naukowo-badawcza Oddziału Krakowskiego realizowana jest w ramach planu naukowego, wspólnie dla całego Centrum Onkologii. Pracownicy Instytutu prowadzą ponadto wykłady i ćwiczenia dla studentów Collegium Medicum (Wydziału Lekarskiego i Pielęgniarskiego), Wydziału Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Fizyki Medycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Instytut organizuje szkoleniowe dla lekarzy i przedstawicieli dziedzin pokrewnych, a także sympozja oraz krajowe i międzynarodowe konferencje.

Działaność Badawcza

Działalność naukowo-badawcza w krakowskim Centrum Onkologii jest realizowana w ramach planu naukowego, wspólnego dla całego Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Opracowano na podstawie:
Jan Skołyszewski, Jan Kulpa, Nowotwory 1998; 48: 535-546
Praca zbiorowa. Kraków. Od rzemiosła od przemysłu, Kraków 2008, 54-55
Sprawozdanie Dyrektora z działalności Centrum Onkologii w 2008 roku. Warszawa 2009.


iso lifescience